T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

1- Veri Sorumlusu Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (bundan böyle “ÇOMÜ” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

Öğrenci sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz; (Ad/Soyad, E-Posta Adresi, Öğrenci Numarası, Fotoğraf, Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Online Görüşme Kaydı), Erişim log kayıtları: (IP adresi, MAC adresi, hedef IP, port bilgileri, erişim tarihi/saati)’dir.

Eğitim öğretim faaliyetlerimiz kapsamında verdiğimiz eğitimler ile ilgili uzaktan erişim çerçevesinde sunduğumuz webinar, kurs ve seminerlere öğrenci sıfatıyla katılımınız çerçevesinde derslerin, seminerlerin planlanması, organizasyonun yerine getirilmesi; Uzaktan öğrenme ve öğretme konusunda eğitim programına katılımınızın sağlanması; Eşzamanlı derslerin planlanmış zaman dilimleri içerisinde yapılması; Derse devam durumlarının takip edilmesi; İstatistiksel amaçlarla ve gerekli organizasyonun yapılabilmesi öğrenci sayısının belirlenmesi; Çevirim içi (online) sınav süreçlerinin yürütülmesi; Uzaktan eğitim faaliyetlerin denetlenebilmesi; Uzaktan eğitim ile ilgili olası hukuksal süreçlerde üniversitemizin hak ve menfaatlerinin korunabilmesi; SMS ve e-posta vb. gibi elektronik iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim ile ilgili iletişim kurulabilmesi ; Eşzamanlı derslerin planlanmış zaman dilimleri içerisinde yapılması, derslere katılmayan ya da tekrar yaparak dersi pekiştirmek isteyen öğrencilerin yararlanması için sanal sınıf oturumlarının kayıt altına alınmasının sağlanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2- a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ç) ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, e) ‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’, f) ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde  işlenecektir.

3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza; Hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi, denetim ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza; kanunlarda açıkça öngörülmesi yahut hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere; Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde yahut bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması ve korunması için gerekli olması halinde Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere ilgili idari makamlar, adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile danışmanlık hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza Kanun’un 8. Maddesi kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Uzaktan eğitim ve sınav faaliyetleri sunucuları yurt içinde bulunan Adobe Connect ve LMS Moodle sistemleri üzerinden yürütülecek olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda bu  dersleri ve sınavları kaydedeceğiz. Bu veriler yalnızca söz konusu ders ve sınavların içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılacaktır.

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.

İlgili işleme ve aktarma faaliyetleri yapılırken, kişisel verilerin güvenlik ve mahremiyetinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.  

4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Adobe Connect ve LMS Moodle aracılığı ile elektronik ortamda otomatik olan yöntemlerle toplanacaktır.

5- İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.comu.edu.tr internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘‘T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Çanakkale/Türkiye’’ adresine (İletişim Numarası +90 286 218 00 18) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@comu.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu comu@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.comu.edu.tr internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.